JWT Authentication с .NET Core 2.1 и React

от ное. 7, 2018Pазработка на софтуер

Какво точно представлява JWT (JSON Web Token)?

 

Няма да навлизаме във формални подробности, затова си има Wikipedia (виж тук). Все пак, най-важните неща, които трябва да знаем за JWT са:

 • Съдържа определен брой твърдения (например „влязъл като админ“)
 • Генерира се от сървъра и се подписва с частния ключ на едната страна (обикновено на сървъра)
 • Когато потребителят получи този токен, той трябва да го запази локално, за да може по-късно да използва защитените ресурси

 

И така, за тази имплементация ще използваме .NET Core 2.1 и ReactJS.

За да си създадем примерен проект изпълняваме

dotnet new react -o <project_name>

в инструмента за текстови команди. (Първо се уверете, че .NET Core SDK е инсталиран на вашата машина.)

 

Генериране на токена

 

 1. Добавяме

app.UseAuthentication()

в метода Configure в Startup.cs. Това добавя инстанция на AuthenticationMiddleware към последователността от действия при  обработка на заявки от страна на процеса, което на практика включва възможността за автентикация.

 

2. В тялото на метода ConfigureServices добавяме

services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)

    .AddJwtBearer(options =>

    {

      options.TokenValidationParameters = new
Microsoft.IdentityModel.Tokens.TokenValidationParameters()

       {
         RequireExpirationTime = true,

         ValidIssuer = "YOU_ISSUER_VALUE", 

         ValidateIssuer = true,

         ValidateAudience = false,

         ValidateLifetime = true,

         ValidateIssuerSigningKey = true,

         IssuerSigningKey = new
SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes("YOUR_KEY"))

};

});

Току-що казахме на нашия сървър какво да търси, когато валидира токен, а също така и ключа, с който ще бъде подписан всеки токен.

 

3. Вече сме готови да добавим нашият Controller метод, който всъщност ще създаде токените. Преди това, обаче, ще допълним

routes.MapRoute(name: "api",template:"api/{controller}/{action}/{id?}");

към извикването на метода UseMvc в Configure метода.

 

4. Сега нека създадем нов RegistrationController в проекта и да го добавим в login метода.

[HttpPost]
public JsonResult Login([FromBody] LoginParameters login)
{
   <Here we should validate the received email and password and

proceed if they are valid>
   var key = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes("YOUR_KEY"));
   var creds = new SigningCredentials(key, SecurityAlgorithms.HmacSha256);
   var claims = new[]
   {
    new Claim(ClaimTypes.Role, "Administrator"),
   };
   var token = new JwtSecurityToken("YOUR_ISSUER_VALUE",
"YOUR_AUDIENCE_VALUE", claims, expires:
DateTime.Now.AddMinutes(30),signingCredentials: creds);
   var tokenString = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);
   return new JsonResult(new {token = tokenString });

Тук LoginParameters е клас, който има две полета – Email и Password.

 

Получаване и запаметяване на токена

 

Сега нека създадем нашия login формуляр. Първо ще добавя два npm пакета: Material-UI и Axios. Първият представлява много добра библиотека с React контроли, а вторият – Promise-based HTTP клиент. Те в никакъв случай не са задължителни, но аз обичам да ги използвам в моите React проекти.

За да ги инсталирате, отворете командния прозорец и изпълнете

npm install --save @material-ui/core axios

Ще създадем собствен HTTP клиент, който използва Axios библиотеката и нашето цяло приложение ще използва този клиент като bottleneck. На това място ще поставим токена, след като сме го получили.

import axios from 'axios'

class httpClient {

constructor() {

const token = JSON.parse(localStorage.getItem('user') || '{}')['token']

const instance = axios.create({

baseURL: '/',

headers: { 'Authorization': `Bearer ${token}` }

})

this.axiosInstance = instance

}

get(url){

return this.axiosInstance.get(url)

.then((resp) => {

})

.catch((resp) => {

if (resp.response !== undefined && resp.response.status == '401') {

localStorage.removeItem('user')

location.replace('/login')

} else {

return Promise.reject(resp)

}})

}

post(url, formData) {

return this.axiosInstance.post(url, formData)

.then((resp) => {

})

.catch((resp) => {

if (resp.response !== undefined && resp.response.status == '401') {

localStorage.removeItem('user')

location.replace('/login')

} else {

return Promise.reject(resp)

}})

}

setTokenOnLogin = () => {

const token = JSON.parse(localStorage.getItem('user') || '{}')['token']

this.axiosInstance.defaults.headers = { 'Authorization': `Bearer ${token}` }
}

clearTokenOnLogout = () => {

localStorage.removeItem('user')

this.axiosInstance.defaults.headers = {}

}}

const instance = new httpClient()

export default instance

Остана ни само да set-нем item с ключ ‘user’ и стойност – полученият токен, ако заявката до метода Login е била успешна.

a

Източник на текст и връзки

Можете да намерите повече информация тук: iphos.bg

a

Към страницата ...

 

Споделете

IT блог / IT новини от Iphos IT Solutions

Актуалнoто и важното от ИТ бранша днес. Технологични новини и мения по темите ИТ сигурност, компютърна поддръжка, ИТ мениджмънт, разработка на софтуер и уеб. Важните неща за бизнеса – точно, ясно и разбираемо.